SVS International School

NH-119, Gang Nahar, Hastinapur Road, Mawana

Meerut (U.P)-250401

Ph. +91- 7302222121/7302222314

Email : svsncr@gmail.com

60617@cbseshiksha.in